Story / Verhaal

Een mooie krachtige hernieuwde ‘oeroude’ helende Connectie

Door: Janne Noort, 09-02-09

Hongerige lezers hebben de afgelopen jaren natuurlijk al vaak verhalen de revue zien passeren waarin het ging over begrippen als: The Field, Axiatonale Lijnen, Zero Point (Energy) Field, Morphogenetic Field, The (Universal) Matrix, Global Scaling, Syntropic Field, The Grid, Kosmische of Universele Energie. Kort gezegd, het gaat hier om krachtige energielijnen, die meer dan waarschijnlijk altijd al hebben bestaan en die de kosmos en de aarde en ook de mens verbinden. Hoe dit veld is of deze velden precies zijn opgebouwd en hoe divers en fijnmazig ze zijn, weet men nog niet exact, maar dat het zo in elkaar steekt lijkt inmiddels wel al voldoende duidelijk.

Voeg daar aan toe, dat men denkt dat deze energielijnen en -velden voor de mens niet steeds in gelijke mate bekend en toegankelijk zijn geweest. Zo denkt men dat er een soort galactische cyclus bestaat die deze krachten in de tijd, zeker voor onze waarneming, laat toe- en afnemen. Het zal niemand ontgaan zijn, dat er vooral de laatste jaren veel wordt gesproken over de verhoging van de op aarde bestaande frequenties of vibraties. Zo schijnt de frequentie van de aarde zelf over de laatste decennia met zo’n dertig procent te zijn toegenomen. Dat men tevens de indruk heeft dat, analoog daaraan, de mensheid momenteel gemiddeld weer ‘gevoeliger’ lijkt te worden, vinden we in allerlei publicaties terug. Er wordt zelfs gesproken over het langzaam ontstaan van een soort ‘nieuwe mens’.

Ervan uitgaande dat deze aannames inderdaad juist zijn, is het niet zo verwonderlijk dat er met name de laatste jaren sprake is van opkomst van hernieuwde inzichten in de werking en mogelijkheden van deze energielijnen. De begrippen Quantum Fysica en Quantum Healing zijn aan vrijwel iedereen bekend. Ook de lichtfrequenties afgevende biofotonen (uiterst kleine deeltjes), die in hoge mate de informatie en communicatie in het menselijk lichaam verzorgen, zoals onderzocht en beschreven door Prof. Fritz Albert Popp, mogen niet onvermeld blijven. Er presenteert zich een palet aan interessante gegevens en invalshoeken. Echter van alle, op dit moment aan ons bekende, ‘nieuwe’ mogelijkheden tot healing, lijkt ‘Reconnective Healing’ momenteel toch wel de meest in het oog springende.

Hoe werkt de helende Connectie

Het proces wordt meestal uitgevoerd zonder het lichaam aan te raken. Bijzonder hierbij is dat, in tegenstelling tot wat men normaal van energieoverdracht zou verwachten, blijkt dat naarmate de afstand tot de cliënt toeneemt het effect van het proces schijnt toe te nemen. Dit kan te maken hebben met het feit dat het waarschijnlijk gaat om een groter, breder spectrum aan licht (en geluid) energie, dan wat we gebruikelijk tegenkomen. Het lijkt te gaan om de voorhanden zijnde informatie van de universele intelligentie, die ons normale waarnemingsniveau te boven gaat. Op deze manier kunnen we begrijpen dat wat er aan effecten aangeboden wordt op een niet ‘aardse’ wijze tot stand komt. Bij deze vorm van healing lijkt ons diepere of hogere wezen verbonden te worden met die universele intelligentie. Wanneer de diverse energiefrequenties gedurende een sessie worden ‘aangeboden’, kan het zijn dat de cliënten ze voelen en ermee gaan resoneren. Het lichaam reageert hierop met kleine, ongewilde, zichtbare reacties en indicatoren, die voor de ‘behandelaar’ een nuttige terugkoppeling vormen tijdens de healingsessie. Deze reacties komen bijvoorbeeld in de vorm van snelle oogbewegingen, bewegingen van de vingers, handen, voeten of aan het gezicht en het lichaam. Deze geven de ‘behandelaar’ o.a. aan dat de cliënt in een staat is geraakt, waarin healing kan plaatsvinden. Over het algemeen wordt geadviseerd dat een cliënt drie sessies kan meemaken. De healing zelf treedt welhaast in een ogenblik op, maar het kost de cliënt vaak enige tijd om de voor hem of haar bestemde frequentie van energie te aanvaarden.

Naar het Reconnection Stadium

Dit is een volgende stap die cliënten kunnen overwegen, nadat ze de Reconnective Healing, bij voorkeur, tenminste drie keer hebben ontvangen. Tijdens The Reconnection worden mensen op een speciale en blijvende manier via ‘axiatonale lijnen’ verbonden met de intelligentie en energieën van het universum. Het is een manier om vanaf dat moment constant ingesteld te blijven op deze mooie energiefrequenties. Het is een diep ingrijpend proces, dat kennelijk in staat is om levens te veranderen, letterlijk om ons te verbinden met onze plaats in het universum en met onze onderliggende levensopdracht. Een periode van versnelde persoonlijke groei en verandering is niet ongebruikelijk na een dergelijke sessie. De beleving van iedere persoon is uniek voor hem of haar, maar ontwikkelt hen altijd in positieve zin. De intentie van The Reconnection is om de van nature ingeweven connecties van mensen volledig tot ontplooiing te laten komen. Dit is echter een éénmalige belevenis, die het beste omschreven kan worden als het ontvangen van je Persoonlijke Reconnectie. Inmiddels wordt algemeen aangenomen, dat er tijdens en na een Reconnection op een subtiele wijze ‘zaken’ in ons mentale en fysieke lichaam veranderen, waaronder in ons DNA. Het lijkt erop dat er informatiecodes worden aangereikt die ons in staat stellen bij altijd al in ons aanwezige ‘informatie’ te komen, die tot nu toe heel lang in slapende toestand was.

Voortdurend Onderzoek

De aard, effecten en mogelijkheden van Reconnective Healing worden al sinds het prille begin van de ontwikkelingen in deze richting bijgehouden en onderzocht. In Amerika o.a. door Dr. Gary Schwartz van de Universiteit van Arizona. Hij is één  van een handvol nieuwsgierige wetenschappers dat hier inmiddels nauw bij betrokken is geraakt. Professor William Tiller zal, naar verwacht, in de loop van dit jaar nog met uitslagen over algemene onderzoeken en experimenten in de praktijk naar buiten komen. Dr. Mona Lisa Schultz, auteur van “Awakening Intuition’,  stelde het volgende: ‘Als dokter en neurowetenschapper, ben ik getraind om te onderzoeken hoe een behandeling precies werkt. Met betrekking tot Reconnective Healing kan ik zeggen, dat ik dat niet precies weet. Maar door empirisch bewijs en persoonlijke ervaringen kan ik aangeven, dat het werkt …’

Het Fenomeen

De korte historie van dit prachtige fenomeen, begint in de praktijk van de dan jonge Amerikaan Eric Pearl. U kent het type wel: een uiterst succesvolle, intelligente, zeer gedreven arts/chiropractor. Een echte workaholic in het bruisende Los Angeles. Totdat er op een goede dag onbegrijpelijke dingen gebeuren. In 1993 ontdekte hij dat hij beschikte over een ongewone ‘gave’. Vanaf dat moment kreeg hij van sommige van zijn patiënten te horen dat ze zijn handen op hun lichaam voelden werken, terwijl hij ze niet fysiek had aangeraakt.  In de eerste maanden dat dit fenomeen optrad had hij af en toe blaren of soms zelfs bloeddruppels in zijn handen. Al snel vertelden patiënten hem over nogal miraculeuze genezingen van zeer diverse aandoeningen, waaronder ook ernstige, normaal niet eenvoudig te behandelen, ziekten. Dit gebeurde kennelijk als Dr. Pearl simpelweg zijn handen in hun buurt hield en tot op de dag van vandaag gebeurt dit nog steeds. Ook treedt er in het begin bij sommige van zijn patiënten iets heel opmerkelijks op: zij beginnen tijdens hun behandeling te praten, maar het lijkt welhaast of de stem en informatie niet van henzelf afkomstig is. Maar de doorkomende boodschappen brachten hem keer op keer hetzelfde nieuws: ‘You’re on this planet, to bring Light and Information’. In het begin schrikt hij hiervan en is hij nogal sceptisch, maar naarmate de boodschappen vaker en duidelijker ‘doorkomen’, is er voor hem gevoelsmatig geen ontkomen meer aan. Hij staat aan de vooravond van een groot avontuur, dat hem universeel gezien bewust is aangereikt. Verhalen over deze healings zijn al in vele boeken verschenen, waaronder in zijn eigen internationale bestseller: ‘The Reconnection / Heal others, Heal Yourself’. De nog steeds in LA woonachtige Pearl geniet ondertussen grote belangstelling van bekende artsen en medische wetenschappers, van ziekenhuizen, onderzoekcentra en universiteiten wereldwijd. Dr. Pearl reist gedurende vrijwel het gehele jaar de wereld rond om ‘het licht en de informatie’ van de ‘Reconnective Healing’ op de wereld te zetten. Tot nu toe zijn er al meer dan 30 000 mensen in 55 landen opgeleid.

Voordat hij ontdekte dat hij kon healen, had Dr. Pearl in de 80er en 90er jaren al 12 jaar één van de grootste en bestlopende chiropractie praktijken van Los Angeles. Dr. Pearl stond erom bekend, dat hij in combinatie met de conventionele chiropractie op geheel eigen wijze ook enkele lang vergeten technieken integreerde. In augustus 1993 merkte hij op, dat hij een bijzondere ‘gave’ ontvangen had. Plotseling werd hij, naast een dokter met zijn kunde in een meer traditionele manier van helen, als het ware ineens een doorgeefluik voor een andere manier van genezing: een geleider, waarlangs helende energie stroomt. Nu hij dus op een andere wijze werkt, zien vele patiënten (èn hun artsen) het effect van de healings, die plaats vinden omdat Dr. Pearl ‘gewoon’ zijn handen in de buurt houdt.

De Zigeunerin

Voorafgaand aan deze omwenteling in zijn leven, was Pearl flink zoekende. Op een dag troonde zijn assistente, die dit met lede ogen aanzag, hem mee naar het strand van Venice Beach. Daar aangekomen vertelde ze hem over een bijzondere kaartlegster, die daar regelmatig haar opwachting maakte. Pearl gaf in eerste instantie ‘niet thuis’ omdat hij niets had met dit soort zaken. Maar nadat zijn assistente een emotionele kaart uitspeelde en vertelde dat zij dit bezoek aan de bewuste dame had beloofd, ging hij alsnog voor haar overstag. De Joodse zigeunerin, die hem ‘Bubelah’ noemde, bleek zeer innemend te zijn, maar de goedkope ‘reading’, die hij van haar kreeg leek nietszeggend te zijn.
Echter, aan het eind van de sessie zei ze en passant dat ze ook ‘ander’ speciaal werk deed, zoals met axiatonale lijnen te werken. Dit zijn de lijnen die de meridianen van je lichaam verbinden met het lijnennetwerk van en rond de aarde en daarop aansluitend ook met de sterren, planeten en het universum. Ze gaf aan dat deze werkwijze goed voor hem zou zijn en dat hij het voor zijn werk eigenlijk nodig had. Ze vroeg voor deze ‘behandeling’ echter
$ 333,= en daarom sloeg hij het aanbod af. Pearl was bang het slachtoffer te zullen worden van een even doorzichtige als lachwekkende oplichtingzaak. Hij zag de ‘grappige’ krantenkoppen al voor zich. Wel gaf de vrouw nog aan dat hij meer informatie over deze lijnen terug kon vinden in het boek ‘The Keys of Enoch’. Hij zag het bewuste boek enkele malen tijdens zijn lunchpauzes in en begreep dat dit toch geen eenvoudig leesbare informatie was. Zijn nieuwsgierigheid werd hierdoor gewekt en Pearl besloot alsnog naar de zigeunerin te gaan. Hij onderging de behandelingen, die in twee opeenvolgende dagen dienden plaats te vinden met veel scepsis en ongeloof. De eerste dag leek er dan ook niets te gebeuren, maar later die nacht had hij het gevoel dat er mensen (dan wel entiteiten) in zijn huis waren. Ook ging plotseling zijn tien jaar oude nachtlampje vanzelf aan. Op het eerste gezicht leek dag twee ongeveer hetzelfde te verlopen, maar vrijwel onmiddellijk kreeg hij last van ‘onrustige benen’. Het gevoel verspreidde zich later over zijn hele lichaam en hij kreeg het ook koud. De neiging om van de behandeltafel te springen en dit alles uit het lichaam te schudden was groot. Maar hij dacht: ‘ik heb die $ 333,= betaald, nu zal ik ook waar voor mijn geld krijgen’. Die dag in augustus was het onverdraaglijk heet en ze had geen airconditioning, maar hij voelde zich als bevroren en zijn tanden klapperden. De vrouw pakte hem snel in een deken en het duurde een minuut of vijf voordat de lichaamstemperatuur weer enigszins normaal was. Het voelde alsof hij diepgaand veranderd was, maar had geen idee hoe dit verklaard kon worden. Het was alsof zijn auto daarna zelf de weg naar huis vond. Van de rest van de dag kon hij zich later niets meer herinneren.

De ontdekking

Vanaf die dag begint zijn Odyssee. Hij had de gewoonte zijn patiënten na een behandeling zo’n 30 tot 60 seconden met hun ogen dicht op de behandeltafel te laten liggen, zodat ze zich konden ontspannen en de aanpassingen zich konden consolideren. Die eerste dag na het hele gebeuren, had hij zeven patiënten, die hem vroegen of hij misschien om de tafel heengelopen was, terwijl ze daar rustig lagen. Sommigen vroegen of er ook anderen binnengekomen waren, omdat ze het gevoel hadden dat er verschillende mensen in de kamer waren geweest en dat deze bij de tafel hadden gestaan of er omheen hadden gelopen. Twee patiënten dachten zelfs dat er mensen om de tafel hadden ‘gevlogen’. In de twaalf jaar daarvoor was er nog nooit zoiets gebeurd. Het personeel vroeg overigens wat er dat bewuste weekend met hem gebeurd was, want ze vonden dat hij er zo anders uitzag en dat zijn stem zo anders klonk. Zelf vroeg hij zich dit natuurlijk ook af. Patiënten gaven aan dat ze zijn handen konden voelen, terwijl deze nog ver van het lichaam verwijderd waren. Eric maakte er zelfs een spelletje van om te bezien op welke afstand ze in staat waren zijn handen al te ervaren. Maar al snel werd het meer dan een spel, toen er spontaan bijzondere genezingen begonnen op te treden. Eerst slechts eenvoudig van pijnen en pijntjes. Als patiënten voor chiropractie kwamen, paste hij ze aan, maar vroeg ze daarna hun ogen te sluiten en zo te blijven liggen, totdat hij zou zeggen dat ze hun ogen weer open mochten doen. Terwijl de ogen dicht waren liet hij zijn handen over hun lichaam gaan, zonder ze aan te raken. Als ze dan opstonden en hun pijn was weg, vroegen ze wat hij gedaan had. En zijn antwoord was steevast: ‘niks’. Ook vroeg hij ze het niet verder te vertellen. Dat was natuurlijk tegen dovemansoren gezegd, want al vlug kwamen er mensen van heinde en verre om healings te krijgen. Hij ging nog met enige regelmaat naar de vrouw die hem had verbonden via de axiatonale lijnen. Zij dacht dat het vast iets was, dat hij al bij zich had gedragen, want een dergelijk heftige reactie had ze nog nooit gezien. Ze zei: ‘interessant’, wat min of meer betekende, dat hij het verder zelf maar moest uitzoeken.

Verschijnselen

Eind oktober ’93 krijgt hij verschijnselen. Zo hield hij bijvoorbeeld zijn handen boven de knie van een vrouw. Die had daar last van ten gevolge van een botafwijking, die ze al vanaf haar kindertijd had. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde haar knie veel beter aan. Echter, zijn handen zaten nu vol kleine blaartjes, die een paar uur zichtbaar bleven. Dit soort verschijnselen trad daarna vaker op. Wanneer dat gebeurde kwamen mensen vanuit het hele gebouw aanrennen om dit persoonlijk te kunnen aanschouwen. Toen gebeurde het: zijn handen gingen af en toe ook bloeden. Nee, geen grote stromen, maar meer alsof hij zich geprikt had. Sommige mensen zeiden dat het een soort inwijding was. Hij bleef zitten met de hamvraag: waarin dan? Hij besloot op zoek te gaan. Ergens in november komt hij kompleet buiten adem en een half uur te laat de praktijk van een wereldberoemde helderziende binnen rennen. Nadat hij de boze blik van de man had genegeerd, kon de sessie beginnen. Op het moment dat de man durfde te vragen ‘wat’ie deed’, vroeg Pearl zich af of hij hier wel goed zat. Echter, de man zei: ‘Oh nee, je doet veel meer. Er komt iets door je handen naar buiten en mensen worden daardoor geheeld. Je komt nog op TV en mensen zullen vanuit het hele land bij je komen’. Dit had hij natuurlijk helemaal niet verwacht en de man voegde er nog aan toe: ‘Je zult boeken gaan schrijven’. Zijn stellige antwoord was, dat hij zeker wist nooit boeken te gaan schrijven. Hij had namelijk een broertje dood aan lezen en had daarom slechts enkele boeken gelezen of het moest zijn dat kleur- en plaatjesboeken meetelden.
Hierop volgden nog vele verrassingen, want in de loop der tijd, wisten vele helderzienden, healers en channelers hem ‘blindelings’ te vinden. Ze gaven aan in hun meditaties te hebben doorgekregen met hem te ‘moeten’ werken. Zelf voelde hij zich veranderen: zijn drankinname nam zienderogen af en ook zijn televisieverslaving was ineens over. Sterker nog: in plaats daarvan kwam er een plotselinge interesse in boeken. Hij kon er geen genoeg van krijgen en van alles passeerde de revue: Oosterse filosofie, leven na de dood, gechannelde informatie en zelfs UFO verhalen. Als hij ’s nachts wilde gaan slapen, trilden zijn benen. Zijn handen voelden aan alsof ze voortdurend ingeschakeld waren. Zijn schedel leek te bewegen en zijn oren suisden. Dit ontwikkelde zich later als tonen en weer later hoorde hij geluiden als van een zingend koor. Hij dacht werkelijk gek te worden. Iedereen weet dat je dan stemmen kunt gaan horen, maar die van hem zongen, en voorlopig in een koor. Maar ook zijn patiënten kregen allerlei manifestaties: ze zagen kleuren, volmaakte soorten blauw, groen, paars, goud en wit. Ze konden wel vertellen wat voor kleuren het waren, maar ze hadden nog nooit zulke prachtige verschijnselen gezien. De schoonheid ging onze bekende waarneming kennelijk te boven. Enkele van zijn patiënten, die bij de film of televisie werkten, gaven aan dat deze kleuren niet alleen hier op aarde niet voorkomen, maar dat we ze ook niet met onze hedendaagse technieken zouden kunnen weergeven.

Ervaringen van Nederlandse ‘Reconnectors’:

Sandra Bijvoet (Amsterdam)

Sandra Bijvoet van Briljant Coaching & Healing, biedt m.i.v. dit jaar ook Reconnective Healing  en The Reconnection in haar praktijk voor bewustwording aan. Haar focus richt zich op het ontwikkelen van eenieders persoonlijke potentieel, teneinde dat te kunnen creëren wat men werkelijk wil. Reconnective Healing biedt daarbij een geweldige ondersteuning, omdat het op bepaalde manier niet alleen het fysieke lichaam kan genezen, maar vaak veel verder en langer doorwerkt op het onder- en bovenbewustzijn.
Zij vertelt het volgende: ‘Na in de afgelopen jaren verschillende healingtechnieken te hebben toegepast ben ik bijzonder onder de indruk geraakt van de kracht waarmee deze methode, die je eigenlijk door het karakter niet zo mag noemen, kan uitwerken. Uiteraard is het aan de persoon die om healing vraagt om het effect, al dan niet op zielsbewustzijnsniveau, uit te nodigen, maar dan kunnen er ook werkelijk wonderen gebeuren. Zo heb ik een cliënt onder behandeling die zich in minder dan twintig minuten van een zware migraineaanval af laat helpen. Voorheen was hij meestal meer dan een hele dag flink ziek. Ook heb ik dan nog een voorbeeld hoe het ook indirect bij een geval van migraine heeft gewerkt. Het zoontje van een kennis leed reeds op zesjarige leeftijd aan migraine. Laatst, na een ziekenhuis opname van het jongetje, kwam de moeder bij mij om raad. Ik heb toen haar eigen handen ‘afgestemd’ en nu is ze in staat om haar kind als het 's nachts weer ziek wordt meteen te helpen. En het werkt!’.

Myra Pieters-Engelkens (Arnhem)

Myra Pieters heeft sinds 8 jaar een eigen psychotherapiepraktijk (Innertrust), waar zij psychotherapeutisch werk combineert met healing. Zij volgde o.a. de Barbara Brennan School of Healing en zij merkt dagelijks hoeveel completer mensen zich (gezien) voelen door de combinatie van diverse werkvormen. Sinds zij ook Reconnective Healing en The Reconnection kan aanbieden, ziet ze in haar praktijk een versnelling in de processen van de mensen die bij haar komen. ‘Het is een enorm zuivere manier van werken, waarbij zowel de healer als de cliënt zich dienen over te geven aan de hogere universele intelligentie, die
oneindig veel beter weet dan wijzelf wat er nodig is of kan zijn. Het vraagt wel om het echt loslaten van verwachtingen, want je krijgt misschien niet waar je om gevraagd hebt, maar er gebeurt altijd op zijn minst iets opmerkelijks en op zijn mooist iets wonderbaarlijks’.

Verder geeft zij aan: ‘Ik ‘behandelde’ een meisje van 11 jaar met plotseling opgetreden gewrichtspijnen en koortsaanvallen, gepaard gaande met rode vlekken op haar lichaam, die kwamen en gingen. Een zeer verontrustende ervaring voor het meisje en haar ouders. Het ziekenhuis constateerde een ontsteking in haar bloedbeeld, maar begreep de klachten niet en kon kennelijk niks voor haar doen. Na drie Reconnective Healings waren de klachten weg en voelde het meisje zich in allerlei opzichten een stuk beter. Zoals Eric Pearl aangeeft: de healing werkt op alle niveau's: van emotioneel, mentaal, fysiek tot ook praktisch. Zo hebben sommige mensen na het ontvangen van een Reconnective Healing plotseling die baan gevonden waar ze al lang naar op zoek waren of dé partner ontmoet na lang alleen geweest te zijn. Hier zie je dat wanneer iemand beter afgestemd is, dingen die voorheen maar niet wilde lukken dan plotseling 'op hun plek vallen'. Ook in mijn eigen proces als healer en als mens heb ik een versnelling en een verdieping waargenomen, nadat ik zelf The Reconnection had ontvangen. Ik lijk nu nog meer in verbinding te staan met wie ik werkelijk ben en vanuit die essentie leef en werk ik.

Hans Tonino (’t Gooi / Amsterdam)

Hans Tonino (IHI) raakt al jong vertrouwd met esoterie en de zgn. alternatieve geneeswijzen, terwijl hij zelf in de loop der tijd ook over bepaalde gaven lijkt te beschikken. Als hij Dr. Eric Pearl in 2007 ziet spreken, is er voor hem echt sprake van een feest der herkenning.

Van jongs af aan werd het hem duidelijk dat hij in bepaalde gevallen onverwachte ‘talenten’ bij zich droeg. Hij voelde sommige zaken meer dan gemiddeld aan en werd vaak ook door veel oudere mensen geraadpleegd. Tevens was hij in staat om iets eenvoudigs als hoofdpijn weg te halen, hoewel dat natuurlijk niet altijd lukte. Wat voor hemzelf echter in de tijd het meest opvallende werd, was een fenomeen dat hij niet alleen niet goed kon plaatsen, maar waarover hij zelf kennelijk geen controle bleek te hebben. Met heel grote tussenpozen werd hem meestal plotseling ‘gevraagd’ om iemand te helpen. Hij voelde dan figuurlijk gezien een soort tikje op zijn schouder, vergezeld gaande van een instructie: ‘helpen, nu!’. Dit kwam uiteraard binnen zonder een echte stem of aanraking. Wat hij dan mocht of moest doen, leek heel erg op wat hij nu kent als Reconnective Healing. Echter, hij begreep nooit wat er gebeurde en de dan intuïtief ingezette handelingen leken ook niet zelfstandig herhaald te kunnen worden. Dat dacht hij toen althans. Tijdens een seminar van Eric Pearl, waar hij louter uit interesse was, werd hij geconfronteerd met de uitleg over een wijze van healing, die hier ongelooflijk veel op scheen te lijken. Vrijwel ieder woord dat Dr. Pearl erover sprak raakte een gevoelige snaar en gaf hem in hoge mate een gevoel van thuiskomen. Daarna volgde Tonino de opleiding bij Pearl, wat veel inzichtelijk maakte.

Unieke ervaring

Inmiddels vele cliënten verder, is hij nog steeds even enthousiast en kan hij zeggen dat het voor de meeste cliënten en voor hem zelf een unieke ervaring is en blijft. Vrijwel iedere keer is het weer anders, maar er gebeurt vaak iets bijzonders. Echter, wat er voor een cliënt ‘mag gebeuren’ is eigenlijk altijd tussen hem of haar en ‘het universum’ en laat zich niet snel vangen in een gebruikelijk verwachtingspatroon. Soms gebeurt er zelfs niets of totaal iets anders en op een ander moment dan een cliënt wenst of verwacht. Om enkele voorbeelden van optredende effecten te noemen: het vrijmaken en/of loslaten van emoties, het genezen of verbeteren van diverse soorten ongemakken, het (ver)krijgen van (meestal persoonlijke) inzichten, het ervaren van een (soms ongekende) diepe rust en het creëren van (extra) energie. Tevens heeft hij gemerkt dat het ook voor hem steeds weer anders is en dat ook het intensiteitniveau telkens aanzienlijk lijkt te verschillen. Tevens is ondertussen wel duidelijk dat het ook voor hemzelf effect heeft wanneer hij dat aanvoelt als nodig of nuttig. Het blijkt zelfs goed te werken op (of beter: over) afstand.

Hans Velders (Wolfheze)

Hans Velders, is een natuurgeneeskundig- en traumatherapeut (Praktijk InnerBalance), die de vierjarige beroepsopleiding voor energiehealer van Barbara Brennan volgde. Hij vertelt: ‘Ik zie dat het lichaam soms in staat is opmerkelijk vooruit te gaan in functionaliteit door Reconnective Healing, in het bijzonder (en tot mijn grote verbazing) bij het verlichten of zelfs helen van serieuze ‘lichaamsslijtage’(Bijvoorbeeld veroorzaakt door een intensief  beroepsmatig leven). Reconnective Healing is een manier van werken waarbij ‘the mind’, de verwachting tot herstel, of de methode geen enkele rol speelt. Je bent gewoon allebei in het onbekende en staat open voor wat er kan gebeuren, zonder referentiekader of oordeel. Juist die blanco situatie maakt het mogelijk dat deze healingfrequentie kan aanslaan, echter niet bij iedereen.

Informatie over Reconnective Healing:

  • www.briljanthealing.nl / 06 23 679 429
  • www.ihi-eu.nl / 06 22 199 660
  • www.innerbalance.nl / 06 50 264 154
  • www.innertrust.nl / 06 26 763 675
  • www.thereconnection.com
  • www.thereconnection.nl